MIA weather

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

METAR (pilot weather report)

Retrieved 2017/06/27 01:53 UTC (1 hour ago):

KMIA 270153Z 14005KT 10SM SCT021 SCT250 29/23 A3003 RMK AO2 SLP170 T02890233

TAF (pilot weather forecast)

Forecast is more than 12 hours old.

Retrieved 2017/06/26 00:39 UTC (1 day ago):

TAF KMIA 262335Z 2700/2724 14010KT P6SM SCT030 SCT250 FM270100 VRB03KT P6SM SCT030 SCT250 FM271300 14008KT P6SM SCT030 SCT250 FM271900 14009KT P6SM VCTS SCT030CB SCT250