MIA weather

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

METAR (pilot weather report)

Retrieved 2017/08/18 01:53 UTC (26 minutes ago):

KMIA 180153Z 10006KT 10SM FEW035 SCT200 BKN250 31/23 A3007 RMK AO2 SLP183 T03060228

TAF (pilot weather forecast)

Forecast is more than 12 hours old.

Retrieved 2017/08/17 00:42 UTC (1 day ago):

TAF KMIA 172340Z 1800/1824 09008KT P6SM SCT035 BKN250 FM180100 VRB03KT P6SM FEW040 FEW250 FM181500 12008KT P6SM SCT035