JJN (ZSQZ)

Quanzhou Jinjiang International Airport
Quanzhou, Fujian Province, China

Changes to JJN (ZSQZ)

Picture of charlymorton

charlymorton
[update] 2016-05-31 09:15:56 UTC

Changed name from "Quanzhou Airport" to "Quanzhou Jinjiang International Airport"

Changed wikipedia_link from "" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Quanzhou_Jinjiang_International_Airport"

Picture of david

david
[update] 2009-04-18 08:43:48 UTC

Changed type from "small_airport" to "medium_airport"

Changed keywords from "" to "Jinjiang Air Base, Chin Chiang, Qingyang"

Changed zoom from "14" to "13"

Picture of david

david
[update] 2008-08-01 09:31:27 UTC

Update regions using geonames.org.

System
[create] 2008-06-13 14:30:04 UTC

Initial version