Bandundu NDB (BAN)

Show:
Loading map...

Name: Bandundu NDB
Identifier: BAN (-... .- -.)
Frequency: 385 KHz
Location: -3.302380 <span class='label'>|</span> 3 18.142805 S <span class='label'>|</span> S03 18 08, 17.382900 <span class='label'>|</span> 17 22.974014 E <span class='label'>|</span> E017 22 58
Intended use: high- and low-level enroute navigation (medium power)
Country: Congo (Kinshasa)
Associated airport: Bandundu Airport