Bunia NDB (BUN)

Show:
Loading map...

Name: Bunia NDB
Identifier: BUN (-... ..- -.)
Frequency: 380 KHz
Location: 1.530550 <span class='label'>|</span> 1 31.833000 N <span class='label'>|</span> N01 31 49, 30.249901 <span class='label'>|</span> 30 14.994049 E <span class='label'>|</span> E030 14 59
Intended use: terminal-area navigation (medium power)
Country: Congo (Kinshasa)
Associated airport: Bunia Airport