Dangara NDB (HU)

Show:
Loading map...

Name: Dangara NDB
Identifier: HU (.... ..-)
Frequency: 100 KHz
Location: 38.083302 <span class='label'>|</span> 38 4.998093 N <span class='label'>|</span> N38 04 59, 69.333298 <span class='label'>|</span> 69 19.997864 E <span class='label'>|</span> E069 19 59
Intended use: high- and low-level enroute navigation (medium power)
Country: Tajikistan