NKG (ZSNJ)

Nanjing Lukou Airport
Nanjing, Jiangsu Province, China

Changes to NKG (ZSNJ)

Picture of david

david
[update] 2009-04-17 07:25:34 UTC

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing_Lukou_International_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing_Lukou_International_Airport"

Changed region_code from "CN-32" to ""

Changed region_name from "Jiangsu Province" to ""

Changed region_local_code from "32" to ""

Changed country_code from "CN" to ""

Changed country_name from "China" to ""

Picture of david

david
[update] 2009-04-17 07:25:34 UTC

Changed type from "medium_airport" to "large_airport"

Changed magnetic_variation_deg from "" to "-4.569"

Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing_Lukou_International_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing_Lukou_International_Airport"

Changed zoom from "14" to "12"

Picture of david

david
[update] 2009-04-17 07:25:19 UTC

Changed name from "Lukou Airport" to "Nanjing Lukou Airport"

Changed municipality from "" to "Nanjing"

System
[create] 2008-06-13 14:30:04 UTC

Initial version