YTY, ZSYA

Yangzhou Taizhou Airport
Yangzhou, Jiangsu Province, China

Changes to YTY, ZSYA

2021-12-21 17:02:08

@animebirder

update

2021-12-21 17:02:08

@animebirder

update

2021-12-21 17:02:08

@animebirder

update

Changed municipality from "Yangzhou and Taizhou" to "Yangzhou"

2016-04-30 13:01:13

@Bill35

update

Changed has_scheduled_service from "0" to "1"

2016-04-30 13:00:40

@Bill35

update

Changed zoom from "12" to "13"

2016-04-30 12:59:52

@Bill35

create

Yangzhou Taizhou Airport