CKG, ZUCK

Chongqing Jiangbei International Airport
Chongqing, Chongqing Municipality, China

Changes to CKG, ZUCK

2021-12-21 16:53:19

@animebirder

update

(no change comment)

2021-12-21 16:53:19

@animebirder

update

(no change comment)

2021-12-21 16:53:19

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "" to "CKG"

2021-12-21 16:53:19

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "CKG" to ""

2021-12-21 16:53:19

@animebirder

update

(no change comment)

Changed latitude_deg from "29.7192" to "29.7123"
Changed longitude_deg from "106.642" to "106.652"
Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing_Jiangbei_International_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing_Jiangbei_International_Airport"

2009-04-17 07:30:21

@david

update

(no change comment)

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing_Jiangbei_International_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing_Jiangbei_International_Airport"
Changed region_code from "CN-50" to ""
Changed region_name from "Chongqing Municipality" to ""
Changed region_local_code from "50" to ""
Changed country_code from "CN" to ""
Changed country_name from "China" to ""

2009-04-17 07:30:21

@david

update

(no change comment)

Changed type from "medium_airport" to "large_airport"
Changed magnetic_variation_deg from "" to "-2.084"
Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing_Jiangbei_International_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing_Jiangbei_International_Airport"
Changed zoom from "14" to "12"

2008-08-01 09:34:24

@david

update

(no change comment)

Changed name from "Jiangbei Airport" to "Chongqing Jiangbei International Airport"
Changed municipality from "" to "Chongqing"

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Jiangbei Airport