Comment "re: Correct location of airport marker" on Dong Hoi Airport, Vietnam

Picture of

re: Correct location of airport marker

Hỏi: Làm sao để vượt tường lửa vào VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook ?

Đáp: Xin hãy vào

vn1975.info

chọn “Đồng ý”. Rồi nạp tên đường dẫn vào ô URL trên cùng để vượt tường lửa vào trang muốn vào. (Ví dụ: nếu muốn vào Facebook, nạp: facebook.com vào ô trống kế chữ URL rồi nhấn Enter hay bấm vào “Thực hiện”.)

Log in to leave a comment