Comment "2WA1 Diamond Point Airstrip, Washington" on Diamond Point Airstrip, United States

My neighborhood airport.

My comment about Diamond Point Airstrip

(plain text only)