CFL4

Flesherton (Smithorrs Field)
Flesherton, Ontario, Canada

Changes to CFL4

2017-01-09 22:14:21

@prattsoplenty

update

Changed name from "Smithorrs Field" to "Flesherton (Smithorrs Field)"
Changed elevation_ft from "1472" to "1462"

2016-09-15 16:42:22

@Bill35

create

Smithorrs Field