Navigation aids near UB14

Kyurdamir Air Base
Kyurdamir, Kurdamir, Azerbaijan

Radio navigation aids 1 to 50