Frequencies at Hangzhou Xiaoshan International Airport

APP

125.55 MHz

HANGZHOU APP AREA 1

APP

126.05 MHz

HANGZHOU APP AREA 2

ATIS

127.25 MHz

HANGZHOU ATIS

GND

121.75 MHz

HANGZHOU GND

TWR

118.3 MHz

HANGZHOU TWR

Create an account or login to update airport frequencies.