LZO, ZULZ

Luzhou Yunlong Airport
Luzhou (Yunlong), Sichuan Province, China

Changes to LZO, ZULZ

2022-08-29 14:05:39

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "" to "LZO"

2022-08-29 14:05:39

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "LZO" to ""

2022-08-29 14:05:39

@animebirder

update

(no change comment)

Changed municipality from "Yunlong" to "Luzhou (Yunlong)"
Changed zoom from "13" to "15"

2021-12-04 00:02:06

@david

update

(no change comment)

2021-12-04 00:02:06

@david

update

(no change comment)

2021-12-04 00:02:06

@david

update

(no change comment)

Changed ident from "LZO" to "ZULZ"

2020-09-24 13:56:18

@animebirder

create

(no change comment)

Luzhou Yunlong Airport