DLC, ZYTL

Dalian Zhoushuizi International Airport
Ganjingzi, Dalian, Liaoning Province, China

Changes to DLC, ZYTL

2021-01-21 13:59:46

@animebirder

update

(no change comment)

2021-01-21 13:59:46

@animebirder

update

(no change comment)

2021-01-21 13:59:46

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "" to "DLC"

2021-01-21 13:59:46

@animebirder

update

(no change comment)

Changed iata_code from "DLC" to ""

2021-01-21 13:59:46

@animebirder

update

(no change comment)

Changed name from "Zhoushuizi Airport" to "Dalian Zhoushuizi International Airport"
Changed municipality from "Dalian" to "Ganjingzi, Dalian"
Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Dalian_Zhoushuizi_International_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Dalian_Zhoushuizi_International_Airport"

2009-04-16 22:31:19

@david

update

(no change comment)

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Dalian_Zhoushuizi_International_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Dalian_Zhoushuizi_International_Airport"
Changed region_code from "CN-21" to ""
Changed region_name from "Liaoning Province" to ""
Changed region_local_code from "21" to ""
Changed country_code from "CN" to ""
Changed country_name from "China" to ""

2009-04-16 22:31:19

@david

update

(no change comment)

Changed type from "medium_airport" to "large_airport"
Changed magnetic_variation_deg from "" to "-7.203"
Changed wikipedia_link from "http://en.wikipedia.org/wiki/Dalian_Zhoushuizi_International_Airport" to "https://en.wikipedia.org/wiki/Dalian_Zhoushuizi_International_Airport"
Changed zoom from "14" to "12"

2009-04-16 21:56:56

@david

update

(no change comment)

Changed keywords from "" to "Dalian Air Base"

2009-04-16 19:41:14

@david

update

(no change comment)

Changed municipality from "" to "Dalian"

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Zhoushuizi Airport