BUN

Bunia NDB Congo (Kinshasa)

Loading map...

NDB data

Name Bunia NDB
Frequency 380 KHz
Identifier BUN -... ..- -.
Intended use Terminal-area navigation (medium power)
Country Congo (Kinshasa)
Associated airport Bunia Airport
NDB lat/lon 1.530550, 30.249901