AKK weather

Public forecast

Using degrees Fahrenheit for public forecast. Weather courtesy of forecast.io.

Current aviation weather report (METAR) for Akhiok Airport

Retrieved 2020/08/09 01:56 UTC (23 minutes ago):

PAKH 090156Z AUTO OVC055 A2972 RMK AO2 SLPNO PWINO FZRANO

Closest aviation forecast (TAF) to Akhiok Airport

Closest forecast is Kodiak Airport, 73.3 nm (135.7 km) NE. Retrieved 2020-08-09 00:54 UTC (1 hour ago):

TAF PADQ 082351Z 0900/0924 35005KT P6SM -SHRA OVC015 FM090400 02007KT P6SM -RA BKN015 OVC020 FM090600 35011KT 5SM -RA BR BKN015 OVC025 FM091500 30015G22KT P6SM SCT050