MIA, KMIA

Miami International Airport
Miami, Florida, United States

Changes to MIA, KMIA

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Changed wikipedia_link from "https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_International_Airport" to "http://en.wikipedia.org/wiki/Miami_International_Airport"
Changed region_code from "US-FL" to ""
Changed region_name from "Florida" to ""
Changed region_local_code from "FL" to ""
Changed country_code from "US" to ""
Changed country_name from "United States" to ""

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Changed iata_code from "" to "MIA"

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Changed iata_code from "MIA" to ""

2008-06-13 14:30:04

Anonymous flyer

create

Initial version

Miami International Airport